NABÓR WNIOSKÓW
NA STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA SZCZECIN
W ROKU 2024

Na podstawie § 3 Regulaminu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Szczecin ogłasza nabór wniosków na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2024

I. UPRAWNIENI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.
2. Stypendia twórcze przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
3. Z możliwości ubiegania się o stypendium twórcze wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
4. Stypendium nie może być przyznane na zakup środków trwałych (np. sprzętu, urządzeń, wyposażenia pracowni).
5. Stypendia twórcze przyznawane są na przedsięwzięcia artystyczne realizowane w roku kalendarzowym, w którym zostały przyznane.
6. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Miasta Szczecin.

II. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami (maksymalny rozmiar wiadomości e-mail to 50 MB) na adres mailowy: stypendiatworcze@um.szczecin.pl oraz należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres: Wydział Kultury Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62 Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1.
Do wniosku w wersji elektronicznej należy obligatoryjnie dołączyć załączniki:
1) życiorys artystyczny;
2) portfolio lub dokumentację twórczości- wyselekcjonowany materiał dokumentujący dorobek twórczy Wnioskodawcy z zakresu upowszechniania kultury, stanowiący podstawę do oceny jego umiejętności lub możliwości wykonania przedsięwzięcia w ramach stypendium (np. skany katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, artykułów, wybrane filmy, utwory muzyczne, publikacje, fragmenty opublikowanych utworów, treatment planowanego scenariusza);
a) zaleca się przygotowanie portfolio w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF, należy uwzględnić optymalną wielkość pliku) w sposób uporządkowany i czytelny;
b) obowiązkiem Wnioskodawcy jest weryfikacja prawidłowości przygotowania portfolio, w tym również pod kątem złośliwego oprogramowania;
3) rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego albo podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury- skan; Rekomendacje powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę wystawiającą dokument.
2. Warunkiem uznania wniosku jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich załączonych plików przy wykorzystaniu podstawowego, ogólnodostępnego oprogramowania biurowego -tj. PDF (w przypadku plików tekstowych); mp3 i wav (w przypadku plików audio); link do filmu zamieszczony na ogólnodostępnej stronie internetowej, umożliwiającej obejrzenie materiału online, czyli nie wymagającej ściągnięcia pliku na dysk (w przypadku plików wideo); oraz jpg i png (w przypadku zdjęć).
3. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem, będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin.

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa z dniem 29 luty 2024 r.
2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej:
a) złożonego osobiście – data wpływu do kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin
b) w przypadku wniosków nadesłanych pocztą data stempla pocztowego

IV. UMOWA STYPENDIALNA
1. Stypendia twórcze przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
2. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
3. Realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.
4. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.
5. Stypendium jest wypłacane jednorazowo.
6. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%.
7. Stypendium nie może być przeznaczone na zakup środków trwałych.
8. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

V. PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA STYPENDIA TWÓRCZE
1. Budżet Miasta Szczecin na Stypendia Twórcze na rok 2024 wynosi 150 000 zł.
2. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2024 wynosić będzie nie mniej niż 4 000 zł brutto i nie więcej niż 22 000 zł brutto.

VI. INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat naboru udzielane są po numerami tel. 91 480 20 11 lub 91 45 45 568 oraz mailowo: stypendiatworcze@um.szczecin.pl

Dokumenty do pobrania:
formularz wniosku – link do strony Procedury WK -X:
https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51199.asp?soid=69C2DE3767764048881DE22A853BBF23