REGULAMIN

XVII MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ (online)

“Moje miasto Szczecin”

kun

I. ORG

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem XVII Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Moje miasto Szczecin” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon 91 421-80-20, faks 91 421-80-18, e-mail konkursu: plastykaskolwin@gmail.com
 2. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest pani Iwona Durlik (Specjalista ds. Artystycznych Domu Kultury Klub Skolwin).

II. CELE KONKURSU

 1. Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.
 2. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży działań, których celem jest poszerzanie wiedzy na temat miasta.
 3. Promocja twórczości dzieci i młodzieży ze Szczecina.

III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych bądź uczących się na terenie miasta Szczecina.
 2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
 •  Wiek przedszkolny;
 • 6 – 9  lat;
 • 10 – 13 lat;
 • 14 – 18 lat.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego OnLine, który znajduje się pod adresem: https://www.klubskolwin.pl/konkursy/xvii-miejski-konkurs-tworczosci-plastycznej-moje-miasto-szczecin/ (u dołu strony) i na oficjalnym kanale organizatora w serwisie Facebook;
  b) nadesłanie na adres mailowy organizatora: PlastykaSkolwin@gmail.com pracy plastycznej w postaci elektronicznej (JPG), wykonanej przez uczestnika konkursu.
 1. E-mail (prace konkursowe, jeśli jest ich więcej niż jedna) powinien spełniać następujące kryteria:
  a) zawierać w załącznikach wypełniony formularz zgłoszeniowy i prace konkursowe;
  b) zawierać w polu tytułu wiadomości: „Moje miasto Szczecin”, imię i nazwisko uczestnika konkursu.
 1. Prace przyjmowane będą w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie; format pliku: JPG; minimalny rozmiar pliku: 1 MB; plik podpisany imieniem i nazwiskiem). Prace powinny być sfotografowane tak, aby tylko one znajdowały się w kadrze. Preferowana technika dokumentacji prac to Zdjęcie / Skan *.JPG.
 2. Nadesłane zdjęcia/skany prac muszą zapewniać czytelność pracy wykonanej przez uczestnika.
 3. Prace plastyczne można wykonać w następujących technikach:
 • malarstwo
 • rysunek
 • grafika
 • collage
 • technika mieszana
 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac.
 2. Z udziału w konkursie zostają wykluczeni pracownicy DK „Klub Skolwin” i członkowie ich rodzin.

IV. TERMINY

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych drogą mailową do dnia 31 marca 2022 roku do godziny 24:00.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 23 kwietnia 2022 roku na stronie www.klubskolwin.pl oraz na jego oficjalnym fanpage’u w serwisie Facebook: Dom Kultury Klub Skolwin.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Kryterium oceny prac:
 • zgodność z tematem konkursu
 • walor artystyczny
 • samodzielność wykonania
 • staranność wykonania
 1. Rozstrzygniecie konkursu i publikacja prac zakwalifikowanych do pokonkursowej wystawy odbędzie się dnia 23 kwietnia 2022 roku, a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora (www.klubskolwin.pl) oraz na jego oficjalnym fanpage’u w serwisie Facebook.
 2. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów oraz przyzna 12 równorzędnych nagród rzeczowych. Po raz pierwszy w historii konkursu, wręczona zostanie „Młoda Nagroda” – nagroda przyznana wyłącznie przez przedstawiciela dzieci i młodzieży, który zostanie zaproszony do składu jury konkursu. Każdy z nagrodzonych otrzyma nagrodę książkową i voucher o wartości min. 50 zł do wykorzystania w sklepie plastycznym „Skala”. Łączna pula nagród wynosi min. 1500 zł. Nagrody przyznawane będą na każdym poziomie wiekowym i przesłane do laureatów pocztą.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane prace. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie będą nigdzie sprzedawane. Wykorzystywane przez Organizatora prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

VI. UWAGI DODATKOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu.