REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem XIV Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Kocham Cię, mamo” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (91) 421 80 20, e-mail konkursu: plastykaskolwin@gmail.com
 2. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest pani Iwona Durlik (Specjalista ds. artystycznych Domu Kultury „Klub Skolwin”).

II. CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest zmobilizowanie dzieci do własnych przemyśleń na temat roli mam w ich życiu, miłości macierzyńskiej, piękna uczucia istniejącego pomiędzy matką a jej dziećmi. Szczególnie w tym wieku, kiedy mama jest najwyższym autorytetem, najpewniejszym wsparciem, najwierniejszym przyjacielem i niemal całym światem.
 2. Tematyka prac jest oczywista, jednakże mile widziane będą prace nie wprost portretujące mamy, lecz opowiadające o uczuciach do nich.

III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunki konieczne do wzięcia udziału w Konkursie:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego w jednej z dopuszczalnych form:
   • formularz online, który znajduje się w zakładce konkursu na stronie: klubskolwin.pl oraz na oficjalnym kanale organizatora w serwisie Facebook;
    lub
   • formularz w formie papierowej, wysłany wraz z pacą na adres DKKS.
  2. nadesłanie na adres pocztowy organizatora oryginału pracy plastycznej wykonanej przez uczestnika konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Kryterium oceny prac: samodzielność wykonania, staranność wykonania, wrażenie estetyczne.
 3. Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, wyklejanka, inne stosowne do wieku uczestników, gwarantujące samodzielność wykonania.
 4. Rozmiar prac: Format A4.
 5. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną. W przypadku nadsyłania zestawu prac należy dołączyć specyfikację zawierającą tytuł pracy, imię i nazwisko autora.
 6. W Konkursie mogą również brać udział osoby zgłaszające się indywidualnie, bez pośrednictwa instytucji oświatowych, kulturalnych itp.
 7. Z udziału w konkursie zostają wykluczeni pracownicy DK „Klub Skolwin” i członkowi ich rodzin.
 8. Prace wykonane w technikach: malarstwo, grafika, rysunek, wycinanka, kolaż, technika mieszana – powinny być oprawione w passe-partout. Nie należy zwijać prac!

IV. MIEJSCE I TERMIN

 1. Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres, jak wyżej.
 2. Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 20 maja 2022 r.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 4 czerwca 2022 r. podczas festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
 2. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o przyznanych nagrodach i dokładnej porze uroczystości finałowej.
 3. Organizator przewiduje przyznanie równorzędnych nagród dla wybranych uczestników Konkursu. Nagrody te przyzna powołane przez organizatora Jury, które dokona oceny nadesłanych prac.
 4. Nagrodą główną w Konkursie jest ufundowane przez Dom Kultury „Klub Skolwin” przedstawienie teatralne Teatru „La Fayette” przeznaczone dla dzieci. Nagroda ta zostanie przyznana placówce, której uczestnicy zdobędą łącznie najwięcej nagród. W przypadku takiej samej liczby nagród zdobytych przez dwie lub więcej placówek ostateczną decyzję o nagrodzie podejmie jury Konkursu. Tytuł, termin i miejsce wystawienia spektaklu, o którym mowa zostaną określone w trybie odrębnych ustaleń pomiędzy DK „Klub Skolwin” a nagrodzoną placówką.
 5. Nagrody nieodebrane podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu będą do odbioru przez dwa tygodnie od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym terminie przechodzą one na własność Organizatora.

VI. UWAGI DODATKOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

Pliki do pobrania: